Kvalifikačný kurz vodcu malého plavidla

KATEGÓRIA A, B

Absolvovaním Kurzu vodcu malého plavidla a absolvovaním záverečnej skúšky získajte s nami medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla pre vnútrozemské vodné cesty, platné v rámci všetkých krajín EÚ. 

Prihláška – stiahnutie

Základné rozdelenie stupňov preukazov VMP

Kategória A – odborná spôsobilosť na vedenie malého plavidla bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1 000 kg vrátane dovoleného zaťaženia, okrem plte určenej na prepravu osôb, a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW. Toto oprávnenie môže získať uchádzač, ktorý dosiahol vek najmenej 15 rokov. 

Kategória B – odborná spôsobilosť na vedenie malého plavidla s vlastným strojovým pohonom s výkonom nad 20 kW. Toto oprávnenie môže získať uchádzač, ktorý dosiahol vek najmenej 18 rokov a úspešne vykonal skúšku z kategórie A. 

Informácie o kvalifikačnom kurze Vodcu malého plavidla

Kurzy vodcu malého plavidla organizujeme na základe poverenia Dopravného úradu, Divízie vnútrozemskej plavby, pod vedením školiteľov s dlhoročnými skúsenosťami a praxou.

Ponúkame Vám kurzy organizované v Komárne, Dunajskej Strede, Bernolákove a Žiline.

Kurzy organizujeme v jednotlivých mestách v nasledujúcich termínoch:

Komárno:
20. 21.07.2024

Dunajská Streda:
06. 07.07.2024

Bernolákovo:
03. 04.08.2024
14. 15.09.2024

Žilina:
24. 25. 08. 2024
28. 29. 09. 2024

 

Je možné dohodnúť si aj individuálny termín školenia.

Cena kurzu Kategória AB je 370,-€

V cene kurzu je zahrnuté: 

 • 2 denná teoretická výučba 
 • praktický výcvik na motorovom člne, prebieha po teoretickej príprave
 • študijný materiál schválený Dopravným úradom, Divízia vnútrozemskej plavby (učebnica a ostatné učebné pomôcky)
 • občerstvenie 

Ďalšie náklady:

 • poplatok v hodnote 32 € pre vykonanie skúšky na Dopravnom úrade, Divízia vnútrozemskej plavby
 • poplatok v hodnote 10 € pre vydanie preukazu vodcu malého plavidla,
 • poplatok v hodnote 16 € v prípade konania opravnej skúšky. 

Teoretická výučba 

Teoretická výučba sa koná počas víkendu a jej dĺžka trvania je 2 dni. Výučba sa realizuje v moderných školiacich priestoroch. Počas školenia je zaistené občerstvenie, nápoje a káva. 

Náplň teoretickej výučby:

 1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách – CEVNI
 2. Plavebný zemepis
 3. Plavebná náuka
 4. Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe
 5. Stavba lodí
 6. Strojové zariadenia lodí
 7. Lodná elektrotechnika

 Praktická výučba 

Praktická výučba prebieha v týždni, po absolvovaní teoretickej výučby, na našich plavidlách. Praktický výcvik sa vykonáva na Dunaji, Váhu, Vodnom diele Žilina a Vodnom diele Kráľová

Náplň praktickej výučby:

 1. Plánovanie plavby
 2. Príprava malého plavidla na plavbu
 3. Kormidlovanie a plavba určeným kurzom
 4. Kotvenie, státie, manévrovanie
 5. Práce na palube vrátane prác s lanami
 6. Používanie záchranných prostriedkov
 7. Riešenie mimoriadnych situácií (napríklad človek cez palubu, požiar na palube)

Skúška na Dopravnom úrade, Divízia vnútrozemskej plavby

Po absolvovaní kurzu, Vás prihlásime na skúšku odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, na Divíziu vnútrozemskej plavby. Termín skúšky určuje úrad. Skúška sa väčšinou koná do 2 týždňov od podania žiadosti a prihlásenia absolventov kurzu. Skúška sa skladá z dvoch častí:

 – teoretickej, ktorá sa vykonáva na úrade, formou testov. Testy sa vykonávajú na počítačoch. 

– praktickej, ktorá sa koná po úspešnom absolvovaní teoretickej časti skúšky. Praktickú časť vykonávate na plavidle, na ktorom ste mali výcvik.

Prihláška – stiahnutie

Podrobné informácie ohľadom kurzu, aj so všetkými potrebnými tlačivami, na kurz ako aj skúšku, Vám zašleme emailom, po prihlásení sa na kurz